jueves, junio 17, 2010

O prencipe de l'estiu.... u no?

Somos en o prencipe de l'estiu, u no?, parixe que l'orache mos remera que as cosas no marchan como cal. Ya totz lo sabemos, a reforma d'os dreitos d'os treballadors, os retallos n'os salarios d'os treballadors, l'ature d'os treballadors y toda una ripa de politicas endrezadas t'os grandes empresarios ta que continen chugando con os treballadors. Quí son os empresarios? empresarios son as botigas d'o tuyo bico anque puetz mercar pan u alpargatas y tamién son empresarios, aquers atros, que chunto a os bancos, nos han meso en ista crisis. Ixos d'a especulacion, d'o mangoneo y d'as contratas publicas. Ista nueva reforma d'o treballo no aduya a o empresario chiquet que veye como ha de trancar sus botigas y autibidatz porque os politicos y as suyas asociacions no fan as lais endrezadadas ta ers, sino que buscan o "mogollon del burgués gordo". Iste "burgués gordo" ye ixe que veye a vida y o mundo como o suyo campo de chuego y chunto a su colla, compiten ta conseguir rematar mas "gordo" que l'atro. Isto ye platero n'a Bolsa, uns dixan cayer un rumor ta que baixen as accions d'un "gordo" asinas cuan en son baixas atro "gordo" merca una ripa y suelta atro rumor ta que puyen en bels diyas, asinas s'han feito bels millons d'euros sin veyer un billete, iste ye o suyo chuego. Tanimientres en o mundo reyal cuan baixan ixas accions, treballadors son despedidos, familias pierden ingresos y a chent lo pasa mal, pero ixo ye atro mundo esferent d'aquer d'os "gordos". Por qué pasando isto a chent no s'en debanta? porque una gran parti d'a chent creye que forma parte d'os "gordos" u d'os "casi gordos", a publicidat mos ha feito creyer que somos d'ixos "gordos" por mercar "marcas" y servicios (prencipalmente pasando por o banco) que s'antuellan "de gordos" e ixo mos gusta. Ye triste pero ista crisis no ye nueva, no prencipio fa dos añadas ni cuatro, ista crisis ye un "tornar a la reyalidat" ye una mena de despertar d'un "suenyo hipnotizador" que os "gordos" no han puesto mantener en piet.